A www.hatvanigalina.hu weboldal (a továbbiakban: „honlap”) üzemeltetője HG Életreform Stúdió Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”, cím 1165 Budapest, Nagyvázsony u. 1. adószám: 14367043-1-42, adatkezelési azonosító szám: NAIH-94460/2016)

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára az Üzemeltető által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Felek”.

Megrendelő a honlapon történő e-mail cím megadással és/vagy a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételeket. Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidőben lép hatályba.

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a honlapon aktuálisan található tudásanyag, szöveg, kép, hang- és videófelvétel, illetve minden további kapcsolódó termék (a továbbiakban együttesen: „termék”). A termék megrendelésére kizárólag elektronikus formában, a honlapon keresztül van lehetőség. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok, úgy mint név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, valamint számlázási adatok, úgy mint számlázási név, számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám).

A termék megrendelését követően a Megrendelő emailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megvásárlására csak on-line bankkártyás fizetéssel vagy előzetes banki átutalás útján van lehetőség. Külföldről történő vásárlás és utalásos fizetési mód választása esetén, az átutalás teljes költségét minden esetben a megrendelőnek kell állnia, ellenkező esetben Üzemeltető a költség továbbszámlázására jogosult a vásárolt termék megküldése előtt.

A termék megvásárlásáról szóló számlát az Üzemeltető elektronikus formában küldi el a Megrendelő részére.

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az információs termék átvételétől számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, és a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

A hatvanigalina.hu oldalon megjelenő minden szöveg és tartalom, beleértve a honlapon megvásárolható tudásanyag teljes tartalma (szöveg, kép, hang, videó, stb.) Hatvani Galina kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi végelem alatt áll. Hatvani Galina szerző írásos engedélye nélkül a hatvanigalina.hu anyagainak része vagy egésze semmilyen formában nem használható fel pl. nyilvánosságra hozatal, másolás, terjesztés, továbbadás, stb. útján.

A honlap felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben általa kerül nyilvánosságra vagy továbbadásra bármely a hatvanigalina.hu honlap által összeállított, bemutatott és/vagy értékesített tartalom (szöveg, kép, hang- vagy videófelvétel, útmutató, leírás, stb.), akkor a nyilvánosságra hozott vagy harmadik fél részére továbbadott tartalom vonatkozásában oldalanként vagy videó esetén percenként napi 150.000 Ft, azaz napi százötvenezer Ft kötbért fizet a honlap üzemeltetőjének. Felhasználó a jelen honlappal összefüggésbe hozható bármely tartalom átvételével kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást.

Rész arról, hogy

Adatvédelmi nyilatkozat

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát:

– hello@hatvanigalina.hu
– cím 1165 Budapest, Nagyvázsony u. 1.

A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. DEFINÍCIÓK
  • Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
   • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  • hozzájárulás:  az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • tiltakozás:  az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  • adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • nyilvánosságra hozatal:  az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Adatkezelő megnevezése

Név: HG Életreform Stúdió Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Nagyvázsony u. 1.

E-mail: hello kukac hatvanigalina.hu

Adószám: 14367043-1-42

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-94460/2016

Adatkezelés célja
A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag

  • a Szolgáltató és a Megrendelő közötti kapcsolattartás,
  • Szolgáltató szolgáltatásának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása;
  • felvilágosítás adása,
  • működési problémák elhárítása, továbbá
  • hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárolja.

Adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat és a megrendelés során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a hello@hatvanigalina.hu e-mail címre írott kérelmében. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a regisztráció törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím

  • Regisztráció:

A regisztráció és a megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

   • Név
   • E-mail cím
   • Számlázási név
   • Számlázási cím

A Felhasználó az alábbi adatokat adhatja meg opcionálisan:

   • Telefonszám

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez, a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást.

Cookiek

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.
A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

   • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
   • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
   • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
   • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a Felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlap használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.
A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

   • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
   • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a Szolgáltató a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

Technikai adatok:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a hírlevélre feliratkozás során illetve felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
A felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából Szolgáltató saját maga fejlesztett programot illetve a Google Analytics programot veszi igénybe, amely rögzíti a Felhasználó IP címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét és minden egyéb a Google Analitycs által nyilvántartott információt. A Felhasználó IP címeit Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők valamint a Honlapon keresztül értékesítő eladók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  • Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Szolgáltató által üzemeltetett honlapok külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.
Ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani Felhasználó részére.
Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja. Ezen további szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős.
Elérhetőségük: www.google.com

Adatfeldolgozás

Üzemeltető az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:

   • Név: Czár László Milán
    Cím: 7762 Pécsudvard, Táncsics Mihány u. 13.
   • Név: 4-TEAM Kft.
    Cím: 1085 Budapest, Horánszky u 23. 1. em. 1
   • Név: Papp Dániel József ev.
    Cím: 2113 Erdőkertes, Thököly u. 12/B.

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;

Felhasználói jogok és jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog: Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az info@hatvanigalina.hu e-mail címre küldött levelében. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

   • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
   • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: HG Életreform Stúdió Kft.
Levelezési cím: 1165 Budapest, Nagyvázsony u. 1.
Email cím: hello kukac hatvanigalina pont hu

Jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet illetve egyéb panasz esetén adatainak kezelésével összefüggésben

   • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
   • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Minden jog fenntartva!

Hatályos: 2017. július 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig